Medinis kultūros paveldas

img

medine architekturaMedinė architektūra Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose

Vilniaus ir Šalčininkų rajonus galima vadinti Lietuvos Babilonu. Čia gyvena lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių, totorių, karaimų, ukrainiečių, žydų, romų. Šimtus metų jie kūrė savo gyvenimą remdamiesi tradicijomis, papročiais ir tikėjimu. Kraštas buvo apsuptas didelių girių, todėl tiek savo namus, tiek ir sakralinius pastatus statė iš medžio.
Keliaudami šiuo maršrutu galite pamatyti medinių bažnyčių, pakerėsiančių savo kuklumu ir derme su gamta. Kraują kaitins legendomis apipintos gūdžios girios ir atgimusi Medininkų pilis. Nuo jos kuorų atsiveria įspūdingas kalvotas apylinkių kraštovaizdis. Jei į laisvę paleisite vaizduotę, tolumoje išvysite ir atžygiuojančius kryžiuočių legionus.
Kaimo turizmo sodybos svečiams siūlo pailsėti gamtoje: pavasarį parskridę paukščiai giesmininkai paupiuose surengia chorų varžytuves, vasarą vilioja sraunios upės, pamiškėse sirpstančios uogos ir pražydusios vaistažolės, rudenį – dygstantys grybai, o žiemą miškais ir laukais nusidriekia slidininkų pamėgti takai.
Keliaudami kultūrinio turizmo maršrutu Medinė architektūra Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose aplankysite 17 miestelių ir kaimų, kuriuose medinės bažnytėlės pakerės jus savo kuklumu ir derme su gamta, o kraują kaitins legendomis apipintos gūdžios girios ir atgimusi Medininkų pilis. Leidinuke pateikiama visa keliautojui reikalinga informacija – lankytinų objektų aprašymai ir vykstantys renginiai, informacija apie viešojo transporto bei turizmo paslaugas.


  Maršrutas


kaimo amatai

 

Leidinyje Kaimo turizmas ir amatai Vilniaus rajone aprašomas maršrutas Šilėnai – Čekoniškės – Dūkštos – Maišiagala – Pikeliškės – Paberžė – Girija – Liubavas – Joneikiškės. Keliaudami šiuo maršrutu susipažinsite su Vilniaus krašto istorija ir tradicijomis, pasigrožėsite amatininkų gaminiais, atsikvėpsite kaimo turizmo sodybose. 

 

Maršrutas

 

 
 

Leidinys Etnografiniai gatviniai kaimai Šalčininkų rajone kviečia Jus susipažinti su gražiausiomis Dieveniškių istorinio regioninio parko vietomis. Aplankysite Poškonių, Rimašių ir Žižmų etnografinius gatvinius kaimus, Dieveniškių ir Norviliškių medines bažnytėles, Gaujos kraštovaizdžio draustinį. 

Etnografiniai gatviniai kaimai Šalčininkų rajone

Ethnographic street plotvillages in Šalčininkai district

Poškonys

 

Gatviniame rėžiniame Poškonių kaime išlikusios 23 sodybos, statytos XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. Iš jų – 9 paminklinės, kurias sudaro 23 paminkliniai pastatai. Pirkių, svirnų, tvartų stogai dvišlaičiai, sienos yra iš tašytų pušinių rąstų.

Senosios mokyklos pastate įsikūrę Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija ir Poškonių etnografinis muziejus, kuriame sukaupta krašto tradicinių amatų ir namų apyvokos daiktų muziejinė ekspozicija. Dieveniškių istorinio regioninio parko lankytojų centras bus rekonstruojamas iki 2014-ųjų pabaigos. Kasmet kovo 20 d. Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija ir Šalčininkų miškų urėdija organizuoja Žemės dienos minėjimą – sugrįžtančių paukščių šventę. 2013 metais gražiausiu etnografiniu namu Lietuvos saugomose teritorijose pripažinta Zenono Vasiliausko sodyba.

The street-based Poškonys village has 23 homesteads, constructed at the end of the 19th – beginning of the 20th century. 9 homesteads are memorial, consisting of 23 monumental buildings. The roofs of cottages, barns and stables are two-pitched, the walls are made of trimmed pine logs.

In the old school building one will find the head office of Dieveniškės historical regional park and the ethnographical museum of Poškonys, exhibiting objects of traditional crafts and housewares of the area. The visitors centre is going to be reconstructed by the end of 2014. Each year, on the 20th of March the head office of Dieveniškės historical regional park and Šalčininkai State Forest Enterprise organize the celebration of the Earth Day and welcoming of the returning birds. Zenonas Vasiliauskas farmstead was awarded the title of the most beautiful ethnographic house on the protected territory of Lithuania in 2013”.

Rimašiai

 

Rimašiai – etnografinis gatvinis rėžinis kaimas Dieveniškių istorinio regioninio parko teritorijoje. Rimašių kaimo sodybos įsikūrusios kairiajame Gaujos krante, atkartoja jos vingį. Rimašiai minimi 1775 metais. 8 sodybos pažymėtos paminklinėmis lentomis, į architektūros paminklų sąrašą įtraukta 13 sodybų su 29 pastatais. Jie pastatyti XIX a. pabaigojeXX a. pradžioje. Sodyboms skirta pietinė pusė, nes šiaurinėje plytėjo klampi pelkė.

Rimašiai is an ethnographic street-based village on the territory of Dieveniškės historical regional park. The village homesteads are settled on the right shore of the river Gauja. Rimašiai was first mentioned in 1775. Eight homesteads have memorial plaques, thirteen homesteads with twenty-nine buildings are included into the list of architecture monuments. The latter were constructed at the end of the 19th – beginning of the 20th century. The homesteads are located on the southern side, since the northern side was occupied by a swamp.

Žižmai

 

Žižmų kaimas, įsikūręs prie Gaujos upės intako Berželio, istoriniuose dokumentuose minimas nuo 1737 metų. Žižmų kaimas yra pats ilgiausias iš gatvinių kaimų Dieveniškių istoriniame regioniniame parke. Jis tęsiasi 1,5 km. Žižmuose išliko daug etnografinių sodybų, bet jos sparčiai nyksta. Paminklinėmis lentomis pažymėtos 8 sodybos, kuriose yra 28 XIX a. pabaigosXX a. pirmosios pusės pastatai.

The Žižmai village, settled by the Berželis, an influx of the Gauja river, has been mentioned in historical documents since 1737. Žižmai is the longest of all the street-based villages in Dieveniškės historical regional park – 1.5 km. Žižmai has a lot of ethnographic homesteads, however they are rapidly withering. Eight homesteads, containing twenty-eight buildings, constructed at the end of the 19th – the first half of the 20th century, have memorial plaques.

Dieveniškės

 

Bažnyčia šioje vietovėje pirmą kartą minima 1471 metais. Po gaisro 1783-iaisiais atstatyta dabartinė medinė bažnyčia, 1861 metais atnaujinta. Priešais bažnyčią 1903 metais pastatyta mūrinė varpinė su vartais, joje yra beveik 200 metų senumo varpai. Dieveniškių Švč.Mergelės Marijos Rožančinėsbažnyčia turi klasicizmo bruožų. Bažnyčios viduje yra vertingų sakralinio meno kūrinių.

Vaikų ir jaunimo folkloro stovykla – tai puiki galimybė įvairaus amžiaus vaikams bei jų tėveliams pažinti lietuvių etninę kultūrą, mokantis dainuoti lietuvių liaudies dainas, šokant lietuvių liaudies šokius, grojant lietuvių liaudies instrumentais, žaidžiant, klausantis paskaitų apie lietuvių kalendorines šventes.

Kasmet birželio pabaigoje Dieveniškėse šalia Gaujos upės Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija organizuoja Joninių šventę, kurios metu koncertuoja įvairūs folkloro ansambliai. Atvykę šventės svečiai kviečiami iš pievos gėlynų ir žolynų nusipinti vainikus. Šventė neapsieina be svarbiausio savo atributo – paparčio žiedo ieškojimo, o Gaujos upė sužiba plukdomais vainikais.

Dieveniškių seniūnijoje Dieveniškių regioninio parko direkcija organizuoja edukacines programas „Nusiliek žvakelę pats“ ir „Užgavėnių kaukės.

The first church in the locality was mentioned in 1471. After the fire in 1783 the present-day wooden church was constructed and reconstructed in 1861. In 1903 a gated stone belfry was erected. The bells are almost 200 hundred years old. The Church of Our Lady of the Rosary has classicist features. Inside the church there are valuable pieces of sacral art.

The children and youth folklore camp, which is also organized in Dieveniškės, is a splendid opportunity for children of different age and their parents to get to know the ethnic Lithuanian culture, learn Lithuanian folk songs and games, play national Lithuanian musical instruments, hear lectures about national Lithuanian celebrations and festivities.

Each year, in the beginning of June, the management of Dieveniškės historical regional park organizes the Summer Solstice celebration in Dieveniškės, by the Gauja river. Different folklore ensembles are invited to perform. The guests are invited to weave wreaths of meadow flowers and grass. The celebration is always endeds with the most important activity – searching for the fern flower and the Gauja river glints with the floating wreaths.

The management of Dieveniškės historical regional park organizes the “Dip Your Own Candle” and “Shrove Tuesday Masks” educational programmes in Dieveniškės eldership.

Gaujos kraštovaizdžio draustinis

 

Gaujos kraštovaizdžio draustinyje aptikta 447 rūšių augalų ir 92 rūšių samanų. Tako ilgis – apie 1,7 km, įrengta 18 stotelių. Dalis tako yra pritaikyta neįgaliesiems. Čia įrengta informacinių stendų, tiltelių, suolų, apžvalgos bokštas ir kt.

The Gauja landscape preservation area has 447 types of plants and 92 types of moss. The path length is about 1.7 km with 18 stops. A part of the path is adapted for the handicapped. While walking along the path one can see information stands, bridges, benches, survey tower, etc.

Norviliškės

 

Renesansinio architektūros stiliaus rūmus seno dvaro vietoje XVII a. pradžioje pastatė turtingas Rytprūsių pirklys Vaitiekus Šorcas, įsimylėjęs ir vedęs vietos grafaitę Daratą Zienovičiūtę. Po vyro mirties ji pasikvietė iš Vilniaus „mažuosius brolius“ pranciškonus ir 1617 metais fundaciniu aktu jiems užrašė Norviliškių palivarką, kuriame vienuoliai įkūrė vienuolyną. 1832 metais vienuolynas buvo uždarytas, jame įkurtos carinės kariuomenės kareivinės. Dabar šiuose rūmuose organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai.

1617 metais šioje vietoje pranciškonų vienuoliai pastatė pirmąją medinę bažnyčią, 1745-aisiais perstatyta. 1832 metais carinės Rusijos valdžia bažnyčią uždarė ir nugriovė. 1929 metais dabartinė medinė Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčiaatstatyta parapijiečių lėšomis. Prie bažnyčios stovi mūrinė varpinė, pastatyta XVII a. viduryje. 

The Renaissance style castle was constructed in the place of the old manor in the beginning of the 17th century by a rich Eastern Prussian merchant Vaitiekus Šorcas, who fell in love with and married the local countess Darata Zienovičiūtė. After her husband’s death she invited the Franciscan monks from Vilnius and, in 1617, by foundation act, donated a part of the real estate to them. The monks built a monastery. In 1832 the monastery was closed and turned into the Tsar’s army barracks. At present the castle is used for various cultural events.

In 1617 the Franciscan monks built the first wooden church in the locality. In 1745 the church was reconstructed. In 1832 the Russian Tsarist authorities closed and demolished the church. In 1929 the present-day wooden Church of the Blessed Virgin Mary, Our Mother of Grace was reconstructed by the congregation’s funds. The church is accompanied by a stone belfry, erected in the middle of the 17th century. 

Keliaujant šiuo maršrutu reikia turėti asmens dokumentą.

While travelling along this route remember to take your passport.

 

Piktograma

Pavadinimas

Kontaktai

Etnografinis kaimas

Poškonių etnografinis gatvinis kaimas

Poškonys ethnographic street-based village

Poškonys, Šalčininkų r.

GPS 54.264172, 25.621763

Informacijos centras

Dieveniškių istorinio regioninio parko informacinis centras

Dieveniškės historical regional park visitors centre

Centrinė g. 2, Poškonys, Šalčininkų rajonas

GPS 54.263615; 25.615852

Pilkapynas

Poškonių pilkapynas

Poškonys barrows

Poškonys, Šalčininkų r.

GPS 54.255943, 25.630278

Stovyklavietė

Stovyklavietė „Pelėda“

Camp “Pelėda“

Poškonių kaimas, Šalčininkų r.

GPS 54.257561, 25.625794

Etnografinis kaimas

Rimašių etnografinis gatvinis kaimas

Rimašiai ethnographic street-based village

Rimašių kaimas, Šalčininkų r.

GPS 54.239828; 25.610037

Piliakalnis

Bėčionių piliakalnis

Bėčionys mound

Bėčionių kaimas, Šalčininkų r.

GPS 54.220539, 25.599141

Etnografinis kaimas

Žižmų etnografinis gatvinis kaimas

Žižmai ethnographic street-based village

Žižmų kaimas, Šalčininkų r.

GPS 54.169237; 25.605466

Bažnyčia

Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia

The Church of Our Lady of the Rosary

Ašmenos g. 1, Dieveniškės, Šalčininkų r.

GPS 54.195281; 25.625443

Stovykla

Vaikų ir jaunimo folkloro stovykla Dieveniškėse (liepos mėn. pradžioje)

Children and youth folklore camp, Dieveniškės

(in the beginning of July)

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Geranonių g. 38, Dieveniškės, Šalčininkų r.

GPS 54.188379, 25.623722

Pažintinis takas

Gaujos kraštovaizdžio draustinis

The Gauja landscape preservation area

Kalvių kaimas, Šalčininkų r.

GPS 54.179058; 25.660141

Mitologinis akmuo

Mitologinis akmuo Mokas

Mythological stone Mokas

Švedų (Zajašiškių) miškas, Šalčininkų r.

GPS 54.200100; 25.582378

Pilis

Norviliškių pilis

Norviliškės Castle

Norviliškės, Šalčininkų r.

Tel. +370 682 41 155

El.p. info@pilys-dvarai.lt

www.norviliskiu-pilis.lt

GPS 54.236333; 25.781398

Bažnyčia

Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia

The Church of the Blessed Virgin Mary, Our Mother of Grace, Norviliškės

Norviliškės, Šalčininkų r.

GPS 54.236446; 25.782857

Baidarių nuoma, nakvynė

Baidarių nuoma ir nakvynė „Gaujos vingiai“

Kayak rentals and accommodation “Gaujos vingiai“

Bėčionių kaimas, Šalčininkų r.

Tel. +370 68713189,  +370 68254653

El.p. mecislovas.butrimas@gmail.com

www.gaujosvingiai.lt

GPS 54.218831, 25.608507

 

 

turisto_pasaulis_logotipas_su_sukiu_RGB.jpgKULTŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAI VILNIAUS REGIONASVilniaus rajono savivaldybės administracijalogo_Vilnius_TIC.png Vilnijos vartai medininkai TIC.pnglimis lietuvos muziejai  etvatravel http://www.facebook.com/SirokomlesMuziejus logo_panorama.pngGRUDA

atrask  vkem

[2019-05-26 07:19:22][warning][fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0][/srv/www/htdocs/app/elements/footer.phtml][6]